ธรรมสวัสดี
ชมรมธรรมปรีดา ก่อตั้งเมื่อ ธันวาคม 2553 โดยคุณนฤมิต ปรีดาวิภาต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยทางชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายธรรม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายธรรม สวดมนต์ และร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำคำสอน ไปปฏิบัติตน และใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลรอบข้าง ได้รับผลแห่งธรรมไปด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เป็นเงินของสมาชิกในชมรมฯ ร่วมกันทำบุญ ผู้เข้าฟังการบรรยายธรรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น